Thay Đổi Đất Nước


4h sáng dậy trong đầu vẫn nhiều suy nghĩ về đất nước này. 

Vì sao bao nhiêu con người tìm đến đây để thay đổi thế giới?

Có bao nhiêu tập đoàn đến đây để rồi thay đổi đất nước mình, từ Huyndai, Samsung, Toyota...

Có bao nhiêu con người Việt Nam đến đây và họ đã làm được gì cho đất nước mình?

Nếu ông bà tổ tiên chưa làm được thì đến đời chúng ta phải làm được....

Bài mới nhất
Next Article
happy stories, happy life, startup, creative